عایق صوتی

آلودگی صوتی یکی از پیامدهای نامطلوب توسعه صنعتی است. میزان کاهش شدت صوت Transmission Loss TL در واحـد دسی بـل db سنجیده میشود و بستگی به ضخامت، دانسیته و ساختار مولـکولی مواد دارد. بعنوان مثال برای کاهش تراز صـوت، به میزان 32 دسی بل یک ورق پلکسی گلاس سانـد استاپ ( Sound Stop) با 15mm ضخامت کافی اسـت. در حالیکه یک دیـوار بـتنی بـرای ایـن منـظـور بـه بیـش از 100mm جـرز نـیـاز دارد.