جرم حجمی

دانسـیتـه پـلـکسی گـلاس حـدود 1/19 گرم بر سانتیمتر مکعب نزدیک چگالی آب است. در حالی که دانسیــته شیشه حدوداً 2/4 گرم بر سانتیمتر مـکـعب یعنی نزدیک به سنگینی بتن است. از این جهت پلـکسی گـلاس جـرمـی مـعـادل نـصـف جـرم شـیـشـه هـم ضـخامـت خـود را دارد. بنابرایـن می توانید تصور کنید استفاده از این محصول تا چه اندازه در کاهش هزینه های مربوط به سـاخــت سـازه زیــر کـار پـوشـش مـوثـر مـیـبـاشـد.