استاندارد حریق

در پروسه انتـخاب مـتریال برای پروژه ها، استاندارد ایمنی حریق یکی از مهمترین پارامترها میباشد. دارا بودن استاندارد B2 قابلـیتی اسـت که هیچ کارشناسی نمیتواند بدون توجه از کنار آن عبور کند.
- عـدم دخـالـت در گـستـرش حـریـقFire Retardancy
- عـدم شعلـه ور شـدن در مجـاورت مـستـقیـم شـعـله
- عـدم تـصاعـد گـاز سـمـی Non Toxic
- دود زایـی بسـیـار پایـیـنLow Smoke Density