خم کاری سرد و گرم

پـلکسی گلاس تا حدود 300 برابر ضخامت ورق خود، شعاع خمش سرد را می پذیرد. در مواردی که شعاع خمش کمتر از این مـیزان بوده یا به فـرم خاصی نیاز باشد، تغیـیر شکل از طریق حرارت دهی و با استفـاده از قالب انجام می پذیرد. میتوانید چـنان تـصور کـنید که هـر فرمـی که با یک تکه کاغذ میتوانید بسـازیـد از طـریـق فـرآینـد تـرمـوفرمـینـگ در مورد پلکسی گلاس قابل اجرا است. پس بـه قوه تخیلتان اجازه پرواز بدهید و خیالتان از پلکسی گلاس آسوده بـاشد.