مقاومت ضربه ای
اگـر بخواهیم شیشه را که یک متریال ملموس است سنگ محک مقایسه ای قرار دهیم تا میزان مقاومت پلکسی گـلاس را در بـرابـر ضـربه بـسنـجیـم، مـی تـوان چنیـن نوشـت: شیشه سکوریت هفت برابر شیـشه معمولی هم ضخامت خود مقاومت در برابر ضربه نشان میدهد. ورق آکریلیک معمولی، یازده برابر، که این عدد بمـدد تکنولوژی پیشرفته Evonik در پلکسی گلاس به عدد هفده ارتقا یافته است. شایـد بـاور کردنش کمی سخت باشد اما Plexiglas Resist حتی تـا دویست و چهل برابر شیشه هم ضخامت خود در برابر ضربه مقاومت نـشان داده و بع عبارتی نشکن است.