شفافیت

مـیـزان گـذر دهـی نـور در پـلـکـسی گـلاس شفاف %92 است. بر اساس استانداردهـای پژوهشکده دارم اشتـات آلمان بـا تـوجـه به اقـلیـم و شرایـط جـوی ایران این میزان شـفـافیت پـلکسی گـلاس طـی مدت سی سال گارانتی تنها %3 کاهش می یابد و در این حالت، تازه به میزان شـفـافـیـت انـواع شـیـشـه (88-87% ) خـواهـد رسیـد.