ماشین کاری

تمام عملیات مکانیکی نظیر سوراخ کاری، برش کاری، لیزر، CNC و پولیش کاری در پلکسی گلاس بـه سـادگـی و بـا کـیـفـیـت مـطـلــوب بــدون نـیـاز بـه تـجـهیزات ویـژه قـابـل اجـرا است. هرچند انواع GS که با روش ریخته گری (Casting) تولید شده اند رفتار بهتری در اینگونه عملیات از خـود نـشـان مـیدهـنـد.