خاصیت خودشور

نگـران هـزیـنه هـای شـستشوی نما یا پوشـش نورگیرهای ساختمان خود نباشـید. پلکســی گلاس با پوشش خودشور Self Wash سطحی فرا صـیقلی ایجاد کـرده و ایـن امـکان را می دهد که سطـــوح خارجـی ساختمان، در اثر بـارش طـبـیـعی بـاران یـا بـرف به صـورت خودشـور پاکیـزه شـوند.