انتقال حرارتی پایین

ضـریـب هـدایت گـرمایی (K) خاصیـتی از مـاده مـیباشد که مفهوم آن عبارت است از مقدار انرژی گـرمـایی که مـاده میتواند در واحد سطح، ضـخامت و زمـان و در دمایی مشخص از خود عبور دهد. هرچه این ضریب به صفرنزدیکتر باشد امکان تبادل انرژی کمتر است. لذا آن ماده عایق مناسبتری بـه شـمـار مـی آیـد. مـطابق آیـیـن نـامه DIN 52612 ضـریب (K) در پلکسی گلاس 0.19w/mk ، در شیشه سـاختمانی 0.96w/mk برای آجر،گچ و سیمان 0.72w/mk مبنـای محاسبـه قرار مـیگیرد. بر اسـاس کتاب Mark Freeman به نـام Building Your Own Greenhouse اسـتـفاده از پلـکـسی گـلاس به جـای شـیـشه مـصرف سـوخـت سـالیانه ساختمان را به نصف تقلیل میدهد.